ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Wireless Internet

All Wireless Internet Inquiries

 DSL Internet

All DSL Related Inquiries

 Telephone Services

All Telephone Related Inquiries

 Mobility/Cellular

All Mobility/Cellular Inquiries